Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Tomáš Maluš , fakturační adresa Dolina 651, 696 61 Vnorovy, identifikační číslo: 03880125, zapsané v úřadu příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.malicomputer.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ochrana osobních údajů

Zaručujeme Vám, že Vaše osobní údaje slouží pouze pro naši vnitřní potřebu a nebudou prodány ani jinak předány třetím stranám. Výjimku představují dopravci, servisní a distribuční partneři, kterým mohou být předávány kontaktní údaje v rozsahu nutném pro zpracování objednávky, vyřízení reklamace a bezproblémové doručení zboží.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Doprava zboží

Zboží Vám dopravíme až do domu a je doručováno do 5 pracovních dní. Konkrétní dotazy na dodací lhůtu směřujte na email info@malicomputer.cz.

Doprava zboží je u nás při objednávce nad 15 000 Kč s DPH ZDARMA. U objednávek pod 15 000 Kč je cena za dopravu od 120 Kč s DPH bez dobírky, s dobírkou od 150,- s DPH. Před odesláním objednávky jste infomováni v košíku o přesné částce, kterou zaplatíte za dopravu. Dopravu zajišťujeme v rámci smlouvy s dopravci DPD Parcel nebo také Českou poštou.

Důležité upozornění: pokud balík se zbožím jeví znaky poškození (promáčklé rohy, proražený karton, mokrý karton apod.), zboží od dopravce nepřebírejte a jako důvod uveďte podezření, že zboží může být poškozené. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Pokud jste zboží převzali, okamžitě jej rozbalte a zkontrolujte, zda je v pořádku. Reklamace poškození zboží dopravcem po převzetí bez výhrad nebo a s časovým odstupem nemusí být uznány.

Způsoby platby za zboží

Způsob, který Vám vyhovuje, si vyberete v průběhu objednacího procesu. Zde jsou možnosti:

 1. Platba v hotovosti na dobírku. Peníze převezme v hotovosti pracovník dopravní služby při předání zboží. 
 2. Platba předem na zálohovou fakturu. Do emailové schránky Vám přijde zálohová faktura v plné výši ceny zboží. Po jejím uhrazení (a po připsání peněz na náš účet) zboží expedujeme.

Až do úplného zaplacení kupní ceny je vlastníkem zboží prodávající.

Vrácení zboží do 14 dnů

1. Právo odstoupit od smlouvy

Kupujete-li zboží jako nepodnikatel (nikoli tedy na IČO), do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. e-mailem nebo dopisem). Po informování Vám obratem zašleme automatické potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Ověříme, že se nejedná o případy nebo okolnosti, při kterých od smlouvy do 14 dní odstoupit nemůžete. Sdělíme vám adresu skladu, na kterou máte zboží odeslat. Zásilky zaslané bez této autorizace nebudou převzaty.

Adresa pro vrácení zboží je: Tomáš Maluš, Dolina 651, 696 61 Vnorovy

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání či platby , který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po doručení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese skladu, kterou Vám sdělilo zákaznické oddělení. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Přímé náklady spojené s vrácením ponese kupující. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Rozpor s kupní smlouvou 

Prodávající (Tomáš Maluš) odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou dle § 2161 odst. 1 Občanského zákoníku. Tato odpovědnost se váže k okamžiku převzetí věci kupujícím. Není-li věc v okamžiku převzetí ve shodě se smlouvou, může spotřebitel uplatnit jedno ze svých práv dle § 2169 Občanského zákoníku.

Tiskové chyby vyhrazeny

Naším cílem je nabídnout co nejširší spektrum zboží za dobré ceny. Na www.malicomputer.cz je k dispozici více položek zboží, u kterých se několikrát denně přepočítává aktuální cena a kontroluje dostupnost. Zároveň se zadávájí parametry nového zboží, popisy a další potřebné údaje, vyřazuje zboží doprodané, doplňuje parametry podle informací výrobce apod. Je tedy pochopitelné, že může dojít k tiskové/publikační chybě a na webu se objeví zboží s nesprávnou cenou, nebo chybným popiskem. Pokud je rozdílně popsána vlastnost zboží v názvu produktu a jinak v parametrech nebo popisu produktu, za směrodatnou se považuje hodnota obsažená v názvu produktu. Pokud zjistíme, že jste objednali zboží, které má jinou cenu, nebo parametry, než je na webu, budeme Vás kontaktovat. Nikdy se nestane, že bychom Vám zboží poslali za jinou cenu, aniž byste to předem odsouhlasili. Pokud si nejste jisti, zda údaje u nějakého zboží jsou pravdivé, prosím, neváhejte nás kontaktovat na info@malicomputer.cz

Veškeré fotografie jsou ilustrační, některé fotografie jsou autorské, nesouhlasíme s jejich šířením.

Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku bez jakýchkoliv postihů ze strany Kupujícího, pokud by se tím zavázal k nemožnému plnění, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly.

Dovoz zboží ze zahraničí

Zboží prodáváme jako použité zboží, je dováženo převážně ze zahraničí a není výhradně určeno pro distribuci v ČR, proto může být lokalizace produktu jiná než česká. Na počítači může například být operační systém nebo klávesnice v cizím jazyce. Ke zbožím nebývá CD s ovladači a zálohou OS. Pokud se v tomto ohledu dodané zboží neodlišuje od specifikace výslovně uvedené u produktu při objednání není to považováno za vadu.

 

Reklamace

Stručný postup reklamace

Doporučujeme, aby veškerá komunikace ohledně reklamací probíhala písemně přes e-mail, ne telefonicky. Tento postup poskytuje zákazníkům i nám průkaznou evidenci o průběhu reklamačního řízení a předchází nedorozuměním.

 1. Nejvhodnější postup pro zahájení reklamace je napsat e-mail na info@malicomputer.cz, kde uvedete číslo objednávky nebo faktury a popis závady
 2. Vyčkejte na odpověď reklamačního oddělení do jakého servisu a jakým způsobem zboží zaslat (odpověď přichází v pracovních hodinách ve standartních případech obvykle do hodiny)
 3. Zboží pošlete podle pokynů v e-mailu
 4. O výsledku reklamace a zvoleném řešení budete informováni

Podrobně popsaný postup i podmínky reklamace najdete níže v reklamačním řádu, který se řídí občanským zákoníkem. Nestandartní situace lze konzultovat na emailu: info@malicomputer.cz.

 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
 2. "Prodávající" je Tomáš Maluš, fa. údaje  IČ 03880125 sídlo Dolina 651, 696 61 Vnorovy.
 3. "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží objednáním Zboží na tomto serveru.

2. Záruční podmínky pro nové zboží

 1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
 2. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U vybraných produktů je výrobcem záruka pro zákazníky nakupující na IČ omezena. Zákonná práva koncového zákazníka tím nejsou nijak dotčena, záruční doba pro něj platí dle zákona.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Záruční podmínky pro použité zboží

 1. Je-li Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
 2. Prodávající odpovídá podle § 2161 odst. 1 obč. zák. za vady, které prodávaná věc má již při převzetí, přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení používáním věci. Tato odpovědnost za vady platí 12 měsíců.
 3. Prodávající poskytuje na použité zboží smluvní záruku, která je určena u každého Zboží zvlášť. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci. Smluvní záruka se nevztahuje na spotřební materiál, akumulátory a baterie, omezený počet vadných sektorů na HDD a vadné pixely na LCD displejích dle normy ISO 13406-2.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo zajistit opravu resp. výměnu zboží prostřednictvím pověřené servisní organizace. V případě výměny bude kupujícímu zaslán výrobek stejných či lepších parametrů.
 5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

4. Vyřízení Reklamace

 1. Nejvhodnějším postupem pro uplatnění reklamace a její rychlé vyřízení je zaslat e-mail na info@malicomputer.cz. Pracovník Reklamačního oddělelní vám sdělí podrobné informace kam zboží zaslat, případně vám poskytne další instrukce které mohou reklamační proces zásadně urychlit.
 2. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.
 3. Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
 4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, ve lhůtě stanovené Zákonem ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Dnem uplatnění Reklamace se rozumí den, kdy bylo Zboží převzato od Kupujícího k odstranění reklamované vady.
 5. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací; na způsobu úhrady se Kupující domluví s Prodávajícím.
 6. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží, popřípadě mu zboží zašle na adresu uvedenou na Daňovém dokladu.
 7. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při: 
  • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
  • u použitého zboží - při opravě v jiném, než prodejcem určeném servisu
  • u nového zboží - při opravě ve výrobcem neautorizovaném servisu

5. Závěrečná ustanovení

 1. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Infomace o uplatnění Reklamace je předána Prodávajícímu elektronickou formou.
 2. Tento reklamační řád nabývá účinnost 19. února 2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.